VENKOVNÍ BETONOVÉ PODLAHY

Venkovní betonové plochy  musí dlouhodobě odolávat intenzivnímu mechanickému zatížením a klimatickým změnám za spolupůsobení rozmrazovacích prostředků. Musí byt dimenzovány podle statického i dynamickému zatížení.

VENKOVNÍ BETONOVÉ PODLAHY


      Venkovní betonové podlahy musí dlouhodobě odolávat intenzivnímu mechanickému zatížením a klimatickým změnám za spolupůsobení rozmrazovacích prostředků. Musí byt dimenzovány podle statického i dynamickému zatížení, jejich povrch musí dlouhodobě vykazovat minimální opotřebení a musí odolávat mrazovým cyklům. Důležitým faktorem, který ovlivňuje podstatnou měrou životnost komunikací je zvolení vhodné betonové směsi.

      S ohledem na efektivnost realizace a dobré fyzikální vlastnosti (odolnost proti dynamickému zatěžování)  v převážné míře uplatňuje výztuž desky komunikace rozptýlenou výztuží. Protože nelze zaručit dostatečné krytí vláken od povrchu vozovky,  musí být rozptýlená výztuž korozivzdorná i za působení rozmrazujících prostředků. Proto se používají  převážně umělohmotná vlákna, výztuž kari sítěmi nebo prostý beton.
Při realizaci vozovky je však nutné dodržet horní krytí výztuže (40-50 mm) a bezpečně utěsnit smršťovací a dilatační spáry.

   Pracovní úsek činí až 1500 m2 za jednu směnu. Betonová směs se dopravuje do místa ukládání čerpadlem nebo je na plochu ukládána přímo z autodomíchávačů. Provádění ploch  ve zborcených spádech je betonová směs srovnávána pomocí rotačního laseru, vibrována plovoucí vibrační latí a zahlazena plovoucí latí.    

 

      Po dosažení pochůznosti se povrch zpracovává technologií strojního hlazení se strukturováním (kartáčováním - striáží). Bezprostředně po hlazení a strukturování se povrch uzavírá vhodnou penetrací, která omezuje odpar vody z povrchu. V letních měsících je vhodné povrch zakrýt např. geotextilií a zajistit její vlhčení po dobu min. 6dnů.

      Řezání smršťovacích spár se provádí v závislosti na klimatických a teplotních podmínkách a druhu betonu. Hloubka řezu musí být minimálně do 1/3 tlouštky betonové desky .  Dilatační spáry musí být vždy vzájemně propojeny. Při návrhu rastru řezání je nutné zabránit řezů ve tvaru T.  Bezprostředně po rozřezání se řezané spáry utěsní těsnícím PE profilem. Po doznění smršťovacích procesů (hydratace a vysychání) se řezané spáry vyplní těsnícím provazcem a zalijí vhodnou spárovací (bitumenovou) zálivkou.
Hrany řezaných smršťovacích spár je vhodné před utěsněním srazit pod 45 st. /5 mm. Tím se omezí možnost jejich náhodného vylomení.   

 

      Realizace betonových vozovek je silně závislá na klimatických podmínkách.  ale i přes to ukládání betonu včetně úpravy povrchu hlazením se nesmí provádět za teplot nižších než 5°C. Teplota podloží při betonáži nesmí klesnout pod  0°C.  V letních měsících se doporučuje provádět betonáž v nočních hodinách, aby nedocházelo k rychlému vysychání povrchu.

      Tmelení řezaných smršťovacích spár je vhodné provádět po odeznění intenzivních smršťovacích procesů za teplot nad 10°C. V případě, že objednatel požaduje v rozporu technologickým postupem zatmelení řezaných spár bezprostředně po dokončení podlahy, může dojít porušení těsnosti.

  

  

Top